Leveringsvoorwaarden

1 Definities

1.1 Bingonet (handelsnaam van Holland Bingo B.V.) stelt zich ten doel het produceren en fabriceren van, de handel in, de (ver)huur van en de ontwikkeling van met name systeemspellen, bingospellen, software, apparatuur en papierwaren en daarmee al dan niet rechtstreeks verband houdende overige activiteiten en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die aan Bingonet opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten of die producten afneemt via de Website van Bingonet.
Overeenkomst: de rechtsbetrekking tussen Bingonet en Klant, een en ander in meest ruime zin.
Website: de Website www.bingonet.nl.

2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Bingonet gesloten Overeenkomsten waarbij Bingonet producten levert.

2.2 Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Bingonet overeengekomen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2.4 De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

3 De Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand doordat de Klant het aanbod van Bingonet zoals getoond in haar Website aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. De aanvaarding vindt plaats door het plaatsen van een bestelling via de Website, waarbij expliciete toestemming met de algemene voorwaarden vereist is.

3.2 Nadat de Klant het aanbod van Bingonet heeft aanvaard en de betaling succesvol is verricht op de in de Website bepaalde wijze, ontvangt de Klant onverwijld een elektronische ontvangstbevestiging van Bingonet.

3.3 Als Bingonet een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Bingonet kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Bingonet dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Bingonet deze schriftelijk bevestigt.

3.5 Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Bingonet.  

4 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Bingonet heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal Bingonet de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Bingonet worden doorbelast aan Klant.

4.2 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bingonet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Bingonet worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bingonet zijn verstrekt, heeft Bingonet het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

4.3 Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Bingonet hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Bingonet dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

5 Wijziging van de Overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Bingonet en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

5.2 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.

5.3 Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Bingonet op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

5.4 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Bingonet en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 

6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

6.1 Bingonet is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Bingonet goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.

6.2 Voorts is Bingonet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

6.3 Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Bingonet gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.  

7 Annulering

7.1 Annulering van de Overeenkomst is mogelijk tot 14 dagen na het plaatsen van een bestelling via de Website, indien de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen en Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf.

7.2 Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.  

8 Kosten, honorering en betaling

8.1 Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

8.2 Bingonet heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

8.3 Betaling geschiedt via de op de Website aangegeven betalingsmethode. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op een door Bingonet aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk een andere betalingstermijn of een andere wijze van betaling is opgenomen.

8.4 Voor bestellingen binnen Nederland en België vraagt Bingonet € 10 verzendkosten. Indien de bestelling een waarde van meer dan € 181,50 inclusief BTW (= € 150 exclusief BTW) heeft, zal Bingonet geen verzendkosten in rekening brengen.

8.5 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Bingonet mede te delen.

8.6 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.7 Indien Bingonet besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in het voorgaande lid van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

9 Verzending en bezorging

9.1 Bingonet neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en leveren van bestellingen.

9.2 De op de Website genoemde levertijden zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bingonet streeft te allen tijde naar een spoedige levering.

9.3 Bingonet bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Bingonet kan ervoor kiezen om de producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger.

9.4 Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.  

10 Retournering

10.1 Producten kunnen geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product volledig teruggestort. 10.2 Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Hij zal de verpakking slechts openen en/of uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen.

10.3 Mocht de Klant zich hier niet aan houden en is hierdoor sprake van een waardevermindering van het product dan is de Klant hiervoor aansprakelijk. Dit betekent dat de Klant geen recht heeft op (volledige) terugbetaling van de aankoopsom.

10.4 Klant kan het product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.

10.5 Indien Klant de bestelling wenst te retournering dient Klant het retourformulier van de Website te downloaden en in te vullen. Dit formulier dient Klant bij de retourzending te voegen.

10.6 Dit artikel is niet van toepassing voor een Klant die een bestelling doet in de uitoefening van haar beroep of bedrijf.  

11 Aansprakelijkheid

11.1 De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Bingonet is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

11.2 Hoewel steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Bingonet nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn op de Website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de producten te weigeren, noch is Bingonet enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.

11.3 Bingonet is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.

11.4 Bingonet is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

11.5 Bingonet is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.

11.6 Indien Bingonet aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Bingonet met betrekking tot haar Diensten. Bingonet is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

11.7 De aansprakelijkheid van Bingonet is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Bingonet niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.  

12 Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Bingonet, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

12.2 Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Bingonet zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Bingonet, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

12.3 In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

12.4 Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Bingonet overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Bingonet heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.  

13 Reclames en klachtenregeling

13.1 Klant is gehouden het geleverde product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

13.2 Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan Bingonet te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

13.3 Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Bingonet overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

13.4 Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@bingonet.nl.

13.5 Klant is bij een klacht te allen tijde gehouden om eerst in overleg te treden met Bingonet alvorens andere stappen worden ondernomen.    

14 Vertrouwelijkheid van gegevens

14.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Bingonet kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

14.2 Bingonet draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat Bingonet enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij Bingonet tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.  

15 Intellectueel eigendom

15.1 Bingonet behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

15.2 De Klant zal Bingonet vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.  

16 Identiteit van Bingonet

16.1 Bingonet is bij de KvK geregistreerd onder nummer 63656523 en draagt btw-identificatienummer NL855337473B01. Bingonet is gevestigd aan Polderweg-oost 14 (2973 AN) te Molenaarsgraaf.

16.2 Bingonet is per e-mail te bereiken via info@bingonet.nl of middels www.bingonet.nl en telefonisch op 0184-601779.  

17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bingonet en haar Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Geschillen tussen Bingonet en de Klant worden bij uitsluiting berecht door de Rechtbank te Rotterdam, met dien verstande dat de Klant binnen een maand nadat Bingonet zich op dit beding heeft beroepen ook voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kan kiezen.